Flexi-JOB-Student: Algemene Voorwaarden

 1. Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina vermeldt de Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) waaronder u (“U”) gebruik kan maken van de diensten aangeboden door Flexi-JOB-Student.

Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Flexi-JOB-Student. Het loutere gebruik van Flexi-JOB-Student houdt in dat de gebruiker voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Flexi-JOB-Student behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van Flexi-JOB-Student en zullen automatisch van kracht zijn na publicatie.

 

Wanneer u bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeert U dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot Flexi-JOB-Student.

U moet 16 jaar of ouder zijn om Flexi-JOB-Student te bezoeken, te gebruiken en te kunnen registreren. Indien u jonger dan 18 jaar bent moet u Flexi-JOB-Studentgebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of andere verantwoordelijke volwassene.

 1. Gebruik van onze diensten

De vacatureplaatsing, cv-database en andere functies mogen alleen worden gebruikt door personen die werk zoeken en/of loopbaaninformatie en door werkgevers die op zoek zijn naar werknemers.

Het is de gebruiker verboden om volgende daden te stellen:

 • racisme, xenofobie, negationisme en discriminatie of het aanzetten tot deze
 • laster, eerroof, stalking, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
 • schending van intellectuele of andere eigendommen.
 • spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten,
 • hacken of poging tot hacken
 • openbare zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.
 • Datamining, robots of gelijkaardige methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken;
 • de beveiliging van de website te schenden of proberen te schenden, inclusief pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie
 • het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroeppost
 • reverse-engineering of decompilatie van delen van de website.
 • op enigerlei wijze de Inhoud of informatie die beschikbaar is vanaf de website, met inbegrip van verlopen vacatures, samenvoegen, kopiëren of dupliceren,
 • inhoud of materiaal te plaatsen die valse of misleidende informatie of illegale activiteiten promoot of onderschrijft, of educatieve informatie onderschrijft of verstrekt over illegale activiteiten of andere activiteiten die verboden zijn door deze Voorwaarden
 • een cv plaatsen of profiel aanmaken voor derden of namens een andere partij solliciteren;
 • meer dan één kopie van hetzelfde CV op een bepaald moment zichtbaar te maken;
 • inloggegevens met een derde te delen;
 • materiaal dat door een andere persoon of entiteit is geplaatst, verwijderen of wijzigen;
 • een cv plaatsen dat geen echt cv is en dat probeert te adverteren of producten of diensten te promoten.
 1. Voorwaarden aanvullend van toepassing op werkgevers.

Werkgevers zijn als enige verantwoordelijk voor hun berichten op de website. Flexi-JOB-Student is niet verantwoordelijk voor enige tewerkstellingsbeslissingen, om welke reden dan ook, genomen door een entiteit die vacatures heeft geplaatst.

Wanneer u de werkgeversaccount annuleert of beëindigd, zullen alle gegevens omtrent uw account worden verwijderd. Dit is inclusief opgeslagen cv’s, netwerkcontacten en e-mailinglijsten,

 1. Het plaatsen van vacatures.

Het is verboden om bij het plaatsen van een vacature om:

 • misleidende, onleesbare of “verborgen” trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature te gebruiken
 • de namen, logo’s of handelsmerken van niet-gelieerde bedrijven anders dan die van uw bedrijf of van uw klant, te gebruiken
 • onjuiste, valse of misleidende informatie te plaatsen
 • materiaal of links naar materiaal dat mensen op seksuele, gewelddadige of andere manier uitbuit, of persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 16 jaar.
 • vacatures of andere advertenties voor concurrenten van Flexi-JOB-Student of vacatures of andere inhoud plaatsen die links bevatten naar een site die concurreert
 • producten of diensten verkopen, promoten of adverteren;
 • elke mogelijkheid te promoten die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt;
 • reclame maken voor seksuele diensten of werknemers zoeken voor banen van seksuele aard;

Flexi-JOB-Student behoudt zich het recht voor om vacatures of inhoud te verwijderen die naar redelijk oordeel niet voldoet aan de bovenstaande Voorwaarden.

 

 1. Profielen van Kandidaten

Gebruik van de kandidaten Database door werkgevers

De database mag enkel worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. Het is verboden om de gegevens uit de database aan derden bekend zult maken, tenzij u een geautoriseerd wervingsbureau, uitzendbureau, reclame- of ander bureau of het gebruik van het cv expliciet voor arbeidsdoeleinden.

U dient alle fysieke, technische en administratieve maatregelen te nemen om gegevens die u hebt verkregen te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Aanvullende voorwaarden van toepassing op Werkzoekenden.

Elk profiel dat u indient, moet nauwkeurig zijn en u, een individuele persoon, beschrijven. Het profiel vereist dat standaardvelden worden ingevuld.

U erkent en stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en nauwkeurigheid van elk cv of materiaal dat daarin door u op de website wordt geplaatst.

U heeft geen eigendomsrechten op Uw account . Wanneer U Uw account annuleert of beëindigd, wordt al Uw accountinformatie, inclusief cv’s, profielen, begeleidende brieven, opgeslagen vacatures, vragenlijsten verwijderd

Flexi-JOB-Student behoudt zich het recht voor om Uw account en al Uw Informatie te verwijderen na een aanzienlijke duur van inactiviteit.

Elk profiel dat u indient, moet u, een individueel persoon, beschrijven. Voorbeelden van ongepaste en verboden profielen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, profielen die pretenderen een dier, plaats, levenloos object, fictief personage of echt individu te vertegenwoordigen dat niet u is.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

Flexi-JOB-Student streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Flexi-JOB-Student is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

 

Flexi-JOB-Student is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

 

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

 

Flexi-JOB-Student stelt het platform ter beschikking voor werkgevers en werkzoekers, maar is geenszins aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud die geplaatst wordt op de website door werkgevers of werkzoekenden.

.

 

 1. Links naar andere sites.

Flexi-JOB-Student bevat links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Flexi-JOB-Student is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden en doet geen uitspraken met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke websites van derden.

 

 

Verkoopsvoorwaarden  

De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor plaatsing van advertenties in de ruimste zin. Een opdracht aan de onderneming houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming.

 

 1. Opdrachtgever en verantwoordelijkheid

1.1. Advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Flexi-JOB-Student voor elke vordering die tegen de onderneming of haar verantwoordelijke uitgever zou worden ingeleid naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht en vergoedt alle kosten die de onderneming in dit verband zou oplopen, zoals de ruimte ingenomen door een recht op antwoord.

1.2. De opdrachtgever mag enkel materiaal overmaken waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen.

1.3. Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot inlassing van een tekst wordt de kostprijs van de publicatie aangerekend aan degene die opdracht gaf tot plaatsing en dit tegen de geldende tariefvoorwaarden.

1.4. Wanneer de opdrachtgever geen woonplaats in België heeft, kan de onderneming eisen dat de opdracht wordt gegeven door een persoon met woonplaats in België.

1.5. De onderneming heeft het recht een nummer of ander teken te plaatsen, of op enige andere wijze duidelijk aan te geven dat het om een advertentie gaat en heeft steeds het recht de identiteit van de opdrachtgever publiek te maken.

 

 1. Weigeringsrecht

Flexi-JOB-Student heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een opdracht te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat de advertentiediensten deze opdracht zouden hebben aanvaard of de uitvoering zouden hebben aangevat. De aanvaarding van een opdracht gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van de onderneming.

 

 1. Verbod op doorverkoop en exploitatie

3.1. Tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming mag advertentieruimte op geen enkele wijze worden doorverkocht of op een andere wijze ter beschikking gesteld aan derden.

3.2. De opdrachtgever onthoudt zich van elke exploitatie en, meer algemeen, van elke verwerking, rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of uitgesteld, van persoonsgegevens – te weten gegevens die fysieke personen identificeren of toelaten om dit te doen – die niet strikt beperkt is tot een efficiënte verspreiding van de door hem geplaatste advertenties op de website(s) van de onderneming. Bij niet naleving hiervan, behoudt de onderneming zich het recht voor om de bestelling te beëindigen, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht tot volledige betaling van de bestelling.

 

 1. Specificatie

4.1. Voor speciale wensen in verband met de plaatsing (welbepaalde dagen, speciale plaats of pagina) wordt, overeenkomstig de tariefvoorwaarden, een hogere prijs in rekening gebracht.

4.2. Inlassing op een bepaalde plaats of dag of exclusiviteit op de pagina kan niet worden gewaarborgd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden. In geen geval kan het niet gevolg geven aan deze wensen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of een lagere prijs.

 

 1. Materiaal en uitvoering

5.1. Materiaal moet tijdig worden aangeleverd en moet beantwoorden aan de technische specificaties.

5.2. Op basis van de geplaatste vacature wordt de advertentie door Flexi-JOB-Student opgesteld tenzij wordt overeengekomen om specifiek materiaal aan te leveren voor de promoties.

5.3. In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

5.4. Advertentieopdrachten moeten in principe schriftelijk of elektronisch worden doorgegeven. Wanneer een opdracht telefonisch of mondeling of per fax werd doorgegeven, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor beweerde fouten in de uitvoering.

5.5. De onderneming draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van door de opdrachtgever verstrekt materiaal.

5.6. Het materiaal wordt maximaal één maand volgend op de inlassing ter beschikking gehouden van de opdrachtgever, waarna het wordt vernietigd.

5.7. Indien de opdrachtgever de opmaak van een advertentie overlaat aan de onderneming zijn de opmaakkosten voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever geen specifieke richtlijnen geeft, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop de onderneming de opmaak heeft opgevat.

 

 1. Vertalingen

De onderneming kan advertenties die worden aangeleverd in een andere taal dan deze van het medium weigeren.

 

 1. Annulering

7.1. De opdrachtgever kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden.

7.2. Indien een volumekorting werd bekomen in het vooruitzicht van de plaatsing van een bepaald aantal advertenties en dat aantal wordt niet behaald, omdat er geen nieuwe advertentieopdrachten komen of omdat de betaling werd gestaakt en verdere advertenties niet worden geplaatst, dan mag de onderneming het bedrag van de korting die reeds werd toegekend terug in rekening brengen.

 

 1. Tarieven

De advertenties worden aangerekend aan het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de plaatsing. De onderneming heeft het recht om op elk ogenblik het advertentietarief en/of het formaat te wijzigen. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de website van de onderneming.

Afwijkingen van kwaliteit, kleuren en afmetingen van advertenties, eigen aan de aard van de reproductie en de gebruikte (druk)techniek, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

 

9.1. De facturen moeten vooraf betaald worden via het online betalingssysteem van de webshop van Flexi-JOB-Student, tenzij anders overeengekomen. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de opdrachtgever.

9.2. De onderneming heeft steeds het recht te eisen dat facturen vooraf betaald worden. Tenzij anders werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft de onderneming het recht lopende advertenties zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

9.3. Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

9.4. Indien de opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en de onderneming aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft de onderneming gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien de onderneming is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

 

 1. Klachten

10.1. Klachten m.b.t. de publicatie moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf werkdagen na publicatie;

10.2. Klachten m.b.t. de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.

10.3. De onderneming is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, technische problemen in de drukkerij, bedelingsproblemen en andere overmachtsituaties.

10.4. Vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een kleinere oplage of bereik dan normaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de opdrachtgever een opzettelijke of zware fout van de onderneming bewijst.

10.5. Onverminderd wat hiervoor bepaald is, zal de onderneming nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die de onderneming voor de advertentieopdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout.

 

 1. Bevoegde rechtbank

11.1. Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel.

11.2. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.