Flexijob

Flexijob - Info Werkgever

Ben je op zoek naar extra personeel, dat bovendien flexibel inzetbaar is? Dan kunnen werknemers met een flexijob contract een oplossing bieden. 

Een flexijobber is relatief goedkoop, flexibel inzetbaar, en voordelig.

Werknemers flexibel en voordelig aanwerven?

Wat is een Flexijob?

Tewerkstelling tegen gunstige voorwaarden voor zowel werkgever als werknemer

Een flexijob is de tewerkstellingsvorm waarbij een werknemer of gepensioneerde een bijkomende job kan uitoefenen tegen gunstige voorwaarden voor zowel werkgever als werknemer.

De flexijob werknemer is heel flexibel inzetbaar en kan zelfs op basis van dagcontracten ingezet worden. Hierdoor is het mogelijk om pieken op te vangen en heb je niet de zware kost van vaste personeelsleden.  Dit betekent dat je flexibel kan zijn in je planning en makkelijker hulp kan inroepen wanneer dat nodig is. De flexijob medewerkers zijn ook makkelijker onderling vervangbaar. Als een flexijobber niet beschikbaar is, kan je makkelijk beroep doen op een collega flexijob medewerker.   

Naast de organisatorische voordelen zijn er voor de werkgever heel wat financiële voordelen om flexijob werknemers in te zetten in je onderneming. Je dient slechts een patronale bijdrage te betalen van 25%. Bovendien moet je geen socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing betalen op het flexi-loon, wat betekent dat u bijkomend kan besparen op loonkosten. Je betaalt een vaste loonkost per gepresteerd uur. 

Maar ook voor de flexi-jobwerknemer zijn er veel voordelen. Er zijn namelijk geen werknemersbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het flexi-loon, waardoor het brutoloon gelijk is aan het nettoloon. Ontdek hoe u kunt profiteren van de voordelen van flexi-jobs voor zowel werkgevers als werknemers.

Flexijob Voorwaarden Werkgever

Als werkgever moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • De flexijob werknemer dient bij één of meerdere andere werkgevers dan uw bedrijf een minimumprestatie van 80% te hebben geleverd in het referentiekwartaal T-3 voordat hij of zij bij u als flexi-jobwerknemer aan de slag kan.

vb: flexi-jobwerknemer in het vierde kwartaal van 2016 bij uw bedrijf wil beginnen, dan moet hij of zij in het eerste kwartaal van dat jaar minstens 80% van een voltijdse prestatie hebben geleverd bij andere werkgevers. Bovendien mag de flexi-jobwerknemer niet al met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 80% tewerkgesteld zijn bij uw bedrijf tijdens het tewerkstellingskwartaal (T), en hij of zij mag zich niet in een opzeggingstermijn bevinden bij uw bedrijf.

 • De flexijob werknemer mag tijdens het tewerkstellingskwartaal (T) niet bij jou als werkgever tewerkgesteld zijn met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 80%.
 • de flexijob werknemer mag zich niet in een opzeggingstermijn bevinden bij jou als werkgever.

Flexijob Verloning

Hoeveel bedraagt het minimumloon voor een flexijob?

Bij het aannemen van een flexi-jobwerknemer moet u er rekening mee houden dat het flexi-jobloon niet lager mag zijn dan het wettelijke minimum van € 10,97 per uur. Bovendien moet er samen met het loon ook een flexi-vakantiegeld uitbetaald worden van € 0,84 per uur. 

Dit betekent dat het totale minimum basisloon voor een flexi-job € 11,81 per uur bedraagt. Zorg ervoor dat u deze minimale tarieven respecteert bij het bepalen van het loon van uw flexi-jobwerknemer om ervoor te zorgen dat u voldoet aan het wettelijke minimum. De patronale bijdrage op het flexiloon bedraagt 25%. Er moet geen socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing worden betaald op het flexijob loon.

     Een hoger loon voor de flexijob werknemer?

Je mag als werkgever uiteraard een hoger loon toekennen aan de flexijob werknemer. Je moet dan wel rekening houden met de bijzondere patronale bijdrage van 25%. Deze wordt steeds berekend op het werkelijk uitbetaalde loon van de flexijob.

 

Werknemers flexibel en voordelig aanwerven?
Plaats je vacature eenvoudig online en vind snel de geschikte kandidaat!

Flexijob Sectoren

Als werkgever kan je enkel werknemers inzetten onder het systeem van flexijobs wanneer je actief bent in één van de volgende sectoren: 

 1. Handel in voedingswaren (PC 119)
 2. Zelfstandige kleinhandel (PC 201)
 3. Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
 4. Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
 5. Hotelbedrijf (PC 302)
 6. Grote kleinhandelshandelszaken (PC 311)
 7. Warenhuizen (PC 312)
 8. Kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314)
 9. Uitzendarbeid, voor zover ze worden uitgevoerd in één van de boven vernoemde sectoren
 10. Voedingsnijverheid (bakkers, banketbakker, consumptiesalons,…) (PC 118)
 11. Sport (PC 223)
 12. Exploitatie van bioscoopzalen (PSC 303.03)
 13. Vermakelijkheidsbedrijf, (PC304)
 14. Gezondheidsinrichtingen (PC330)
 15. Uitzendarbeid als de gebruiker onder één van de voorziene paritaire comités valt (PC322).

Flexijob Aanwerven- Procedure

1. Flexijob- Raamovereenkomst & Arbeidsovereenkomst

Allereerst is het verplicht  om met de flexijob werknemer eerst een schriftelijke raamovereenkomst af te sluiten. Een raamovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst en houdt ook geen verplichting in om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. De raamovereenkomst geeft alleen het kader aan waarbinnen een flexi-arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten. Zo creëer je duidelijkheid en transparantie voor beide partijen.

In de raamovereenkomst dienen de volgende zaken worden opgenomen:

 • De identiteit van beide partijen
 • Een beknopte beschrijving van de functie(s)
 • Het flexiloon
 • De wijze waarop de flexi-arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de flexi-jobwerknemer moet worden voorgesteld (mondeling of schriftelijk) alsook de termijn waarbinnen dit moet gebeuren;
 • Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobwerknemer moet voldoen om een flexijob te kunnen uitoefenen.

Daarnaast is het essentieel om een flexi-arbeidsovereenkomst af te sluiten met de flexijob werknemer. Deze arbeidsovereenkomst kan mondeling of schriftelijk zijn, voltijds of deeltijds en voor een bepaalde tijd of voor een specifiek afgebakend werk. Het is belangrijk om alle details van de arbeidsvoorwaarden duidelijk in de overeenkomst te vermelden, zoals het loon en de werkuren.

 

2. Aanvraag RSZ-nummer

Als je werknemers wil aanwerven, moet je over een RSZ-nummer beschikken.

Nog geen RSZ-nummer?

Als u nog geen RSZ-nummer heeft (omdat u nog nooit personeel tewerkgesteld heeft), moet je deze aanvragen via de werkgeversidentificatiedienst Wide:
www.socialsecurity.be

> Onderneming
> Arbeidsrelaties – Wide

 

3. Registratie op het Portaal van de sociale zekerheid

Om de onlinediensten van de RSZ (o.a. DmfA), te gebruiken, moet elke onderneming een toegangsbeheerder aanstellen.

Registreren kan op: www.socialsecurity.be

> Onderneming
> Accountbeheer van mijn onderneming – Registreren (RSZ)

4. Aangifte Flexijob-medewerker in Dimona

Voordat een flexi-jobwerknemer aan de slag kan gaan, dient u zijn indiensttreding en uitdiensttreding te melden bij de RSZ via de online dienst Dimona. Ga als volgt te werk:

 • Gebruik als type ‘FLX’ en selecteer het juiste paritair comité (bijvoorbeeld ‘XXX (andere)’).
 • Kies voor een dagdimona met vermelding van het begin- en einduur als de flexi-arbeidsovereenkomst mondeling is afgesloten (verplicht).
 • Maak gebruik van een Dimona voor een periode als de flexi-arbeidsovereenkomst schriftelijk is afgesloten. Let op: deze periode mag nooit een kwartaal overschrijden.

De Dimona-aangifte vindt u op de portaalsite: www.socialsecurity.be

> Onderneming
> Arbeidsrelaties – Dimona

5. Flexijob Dagregistratie

De prestaties geleverd door de flexijob werknemers dienen te worden geregistreerd. Dat kan in één van de volgende systemen:

 • Dimona

Via een dagdimona is het heel eenvoudig om begin- en einduur van de prestaties ingeven. Zo voldoe je in één keer zowel aan de registratie- als de Dimonaverplichting

 • Geregistreerd Kassasysteem (GKS)
 • Alternatief systeem van Aanwezigheidsregistratie (ASA) 

Dat is een dagregistratie gekoppeld aan Dimona. U vindt deze mogelijkheid in uw personeelsbestand onder de rubriek ‘werknemer’. 

6. Aangifte Flexijob medewerker DmfA

De DmfA-aangifte betreft de elektronische driemaandelijkse opgave van de loon- en arbeidstijdgegevens. Het is verplicht om deze aangifte in te dienen ten laatste aan het einde van de maand volgend op het betreffende kwartaal. Als voorbeeld moet de aangifte van het eerste kwartaal uiterlijk op 30 april worden ingediend.

Meer info nodig?

Voor vragen over Wide, Dimona, dagregistratie, DmfA en algemene vragen:

RSZ Contact
Tel.: 02/509 59 59
E-mail: contact@rsz.fgov.be Website: www.rsz.fgov.be

 

Voor vragen over de raamovereenkomst, de flexi-overeenkomst en het loon:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) Tel.: 02/233 41 11
E-mail: informatie@werk.belgie.be Website: www.werk.belgie.be

 

Voor vragen over de bedrijfsvoorheffing, belastingen en de geregistreerde kassa:

FOD Financiën
Tel.: 02/572 57 57
E-mail: info.aabagi@minfin.fed.be Website: www.financien.belgium.be